29
آوریل

یک متر کابینت دقیقا چند؟

قیمت کابینت بر اساس قوانین اتحادیه

در محاسبه قیمت کابینت بدون در نظر گرفتن مدل و نوع کار، میزان تاثیر کابینت دیواری، زمینی، جزیره، درب نما و ایستاده و غیره مشخص میشود. در حالت کلی قیمت کابینت بر حسب متر طول ارائه میشود و بر همین اساس قوانین زیر برای محاسبه قیمت ارائه شده است:

کابینت زمینی با ابعاد استاندارد 90 سانتی متر ارتفاع بدنه و صفحه رویی و پایه، کابینت دیواری 70 سانتی متر ارتفاع و 30 سانتی متر عمق در نظر گرفته میشود. بر همین اساس 60 درصد از قیمت ارائه شده برای مجموعه کابینت های آشپزخانه به کابینت زمینی و 40 درصد برای کابینت های دیواری در نظر گرفته میشود. سایر انواع کابینت ها از جمله جزیره و غیره نیز بر اساس قانون فوق در نرخ نهایی کابینت تاثیرگذار می باشند.